Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом. Скупштина општине има 35 одборника. Одборници се бирају на четири године.

Скупштина општине у складу са законом:

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 4. доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом;
 5. доноси просторни и урбанистички план Општине;
 6. доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
 7. бира и разрешава локалног омбудсмана;
 8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
 10. оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала,ради заштите општег интереса;
 11. оснива установе и организације у области, предшколског образовања и васпитања, основног образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, омладине, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 12. именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
 13. именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
 14. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 15. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 16. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 17. именује и разрешава главног урбанисту;
 18. именује Изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине општине, у складу са законом
 19. усваја Кадровски план;
 20. уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику,прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
 21. доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта;
 22. доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања;
 23. уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине,уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине;
 24. уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
 25. прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Општине;
 26. ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
 27. уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
 28. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 29. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 30. доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;
 31. доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
 32. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
 33. доноси оперативни план за воде ИИ реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
 34. доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине;
 35. доноси програм и план енергетске ефикасности;
 36. одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као ио преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
 37. одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
 38. одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт;
 39. даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;
 40. доноси одлику о организацији и функционисању цивилне заштитеопште намене на територији општине;
 41. образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
 42. доноси процену угрожености и план заштите спасавања у ванредним ситуацијама;
 43. образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
 44. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 45. утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
 46. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 47. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 48. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 49. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 50. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 51. предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине;
 52. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 53. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 54. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;
 55. информише јавност о свом раду;
 56. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
 57. организује службу правне помоћи грађанима;
 58. уређује организацију и рад мировних већа;
 59. утврђује празник Општине;
 60. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 61. уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања
 62. одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места;
 63. разматра и усваја извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 64. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 65. разматра извештај о раду локалног омбудсмана,
 66. разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору
 67. усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
 68. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 69. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.