Локална пореска администрација

Е-маил адреса: naplatnasluzba@btopola.org.rs

УПИТ СТАЊА ОБВЕЗНИКА

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог система локалне пореске администрације:  https://www.lpa.gov.rs
Корисници Портала лпа.гов.рс се од 3. августа 2020. године пријављују по новој процедури, која подразумева коришћење јединственог електронског идентитета корисника који се креира на Порталу еУправа.
Упутство за кориснике Портала ЛПА који су се пријављивали преко корисничког имена и лозинке се налази на линку: https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/DvofaktorskaAutentikacija.pdf?t=200806

Упутство за кориснике Портала ЛПА са квалификованим електронским сертификатом се налази на линку https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/ElektronskiSertifikat.pdf?t=200806.

Грађани могу да преузму параметре и за двофакторску аутентикацију (еИД) на шалтеру локалне пореске администрације и на тај начин користе услуге електронске управе на Порталу ЛПА.

ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА

Ако је обвезник уплатио више средстава, или је погрешно уплатио средства, подноси захтев за повраћај.
Лице може да се определи за повраћај погрешно плаћеног пореза или за намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања.

Уз захтев обвезник доставља доказ о извшеној уплати, документацију на основу чега је извршена уплата и фотокопију личне карте.

>> Захтев за повраћај

>> Захтев за прекњижавање

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Обвезник покреће поступак подношењем захтева за издавање уверења о измиреним пореским обавезама по основу локалних јавних прихода, за потребе решавања других питања и обавеза код надлежног органа као што су: остваривање права на дечији додатак, учешћа на тендеру остваривања права из области финансијске подршке породици са децом, остваривања права из области социјалне заштите – право на материјално обезбеђење и др.

Уз захтев странка подноси и доказ о уплати локалне административне таксе, осим у случајевима када је прописано ослобађање плаћања.

>> Захтев за издавање уверења физичком лицу
>> Захтев за издавање уверења правном лицу/предузетнику

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

У складу са чланом 38. став  7. тачка 7. подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС”, број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике које воде пословне књиге. Пријаве се подносе до 31. марта сваке пореске године са утврђеним порезом за ту годину.

Подзаконски прописи у односу на утврђивање пореза на имовину:

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору – обвезници таксе су средња правна лица, предузетници, мала и микро правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара и сва велика правна лица.

>> ЛКТ1 Пријава локалне комуналне таксе за истицање фирме

Путем Портала локалних пореских администрација лпа.гов.рс омогућена електронска пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору (фирмарине) .  Пријава се подноси само када дође до промена података из пријаве.

Локална комунална такса за држање средстава за игру – обвезник таксе је правно лице, предузетник или физичко лице које држи апарате за игру (игре на рачунарима, видео-аутоматима, флиперима и сл. које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, као и пикадо, билијар и сл. у којима се учествује уз наплату)

>> ЛКТ2 Пријава локалне комуналне таксе за држање средстава за игру

Подзаконски прописи у односу на локалне комуналне таксе:

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Законом о накнадама за коришћење јавних добара уређено је да су накнаде за коришћење јавних површина следеће накнаде:

  • Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе
  • Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање
  • Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевиснким материјалом и извођење грађевиснких радова и изградњу.

Обвезник накнаде је корисник јавне површине.

Захтев за коришћење јавне површине се подноси Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду.

На основу решења о одобрењу за коришћење јавне површине, донетог са стране поменутог одељења, локална пореска администрација утврђује накнаду за коришћење јавне површине.

Подзаконски прописи у односу на накнаде за коришћење јавне површине:

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Законом о накнадама за коришћење јавних добара је уређено плаћање накнаде за заштиту у унапређење животне средине.
Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада (“Сл. гласник РС”, број 86/2019 и 89/2019) прописани су критеријуми и износи накнаде.Обвезници
накнаде за заштиту и унапређење животне средине су правна лица и предузетници (укључујући и паушалце) чија се шифра делатности налази у Прилогу 1 Уредбе Пријаве се подносе електронско на Порталу ЛПА (лпа.гов.рс) до 31. јула сваке пореске године.

БОРАВИШНА ТАКСА

Привредно друштво, друго правно лице и предузетник који су регистровани у одговарајућем регистру и пружају услуге стмештаја врше наплату боравишне таксе од корисника улсуге смештаја за сваки дан боравка у износу од 80,00 динара.

Изузетно боравишну таксу плаћа физичко лице које пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности ( кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству  до 30 индивидуалних лежајева, и које поседује правоснажно решење о категоризацији. Висина годишњег износа боравишне таксе коју плаћа физичко лице утврђује се решењем Одељења за наплату јавних прихода: број индивидуалних лежајева се помножи са износом од 1,000,00 динара.

Подзаконски прописи у односу на боравишну таксу:

МЕСНИ САМОДОПРИНОС

У општини Бачка Топола путем спроведеног референдума уведен је самодопринос по месним заједницама. Самодопринос се плаћа:

  • на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних примања,
  • на приход од вршења самосталне делатности,
  • на приходе од пољопривреде и шумарства
  • на пензију, ако самовољно потпише пензионер.

Листа донетих пореских решења за 2016. годину>>

Листа донетих пореских решења за 2015. годину>>

Листа донетих пореских решења за 2014. годину>>


Пoдзaкoнски прoписи у примени у односу на утврђивање пореза на имовину за 2017.годину, за непокретности на подручју општине Бачка Топола, сходно одредбама Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС”,број 26/2001...68/2014) су:

"Службени лист општине Бачка Топола" број 30/2020 од 24.11.2020.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 16/2019 од 29.11.2019.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 26/2018 од 23.11.2018.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 28/2017 од 27.11.2017.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 16/2016 од 24.11.2016.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 16/2015 од 20.11.2015.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 12/2014 од 06.11.2014.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 14/2013 од 29.11.2013.г.

"Службени лист општине Бачка Топола" број 6/2011 од 16.06.2011.г.