Заштита животне средине

Сагласности и дозволе:

      + Процене утицаја пројеката на животну средину (обрасци)
      + Дозволе за управљане отпадом (обрасци)
      + Дозволе у погледу испуњености услова по питању заштите ваздуха (обрасци)
      + Дозволе за стављање у промет и коришћење нарочито опасних хемикалија (обрасци)
      + Интегрисане дозволе

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом:

      + Списак оператера којима је издата дозвола
      + Обавештења о поднетим захтевима за добијање дозволе

Локални регистар извора загађивања:

      + Обрасци и упутства за достављање података за локални регистар
      + Списак обвезника који су доставили податке за 2015. годину


Упутство регистра извора загађивања >>

Обрасци(.зип) >>

Управљање отпадом >>

Ресења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.пдф >>


Контакт:

Александра Певец - инспектор за заштиту животне средине (715-310, локал 113)