Документација опште управе

Распоред рада месних канцеларија у 2018. години>>


Писарница:

Захтев за исправку података у матичној књизи>>

Захтев за промену личног имена >>

Контакт:

Вујиновић Татјана - виши референт канцеларијског пословања (715-310, lokal 103)

Ађва Ева - виши референт канцеларијског пословања


Матичарска служба:

Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих >>

Захтев за издавање уверења о држављанству >>

Матичари уплатнице >>

Контакт:

Марија Вујковић - матичар (715-480)

Чила Пап - матичар (715-480)

Владислав Драгић  - матичар (715-310, lokal 130)


Друштвена брига о деци:

Документација потребна за продужења права на дечији додатак >>

Признавање права на дечји додатак >>

Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете >>

Захтев за накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења>>

Потребна документација за уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства >>

Документација потребна за родитељски додатак за незапослене мајке за треће и четврто дете >>

Контакт:

Весна Јанић - виши референт за административне послове у области друштвене бриге о деци и борачко инвалидске заштите (715-310, lokal 130)

Наташа Косановић - самостални стручни сарадник за послове друштвене бриге о деци (715-310, lokal 122)


Овере и уверења:

Од 1. марта 2017. г. се не ради у просторијама Општинске управе.

Контакт:

Ађва Ева - виши референт канцеларијског пословања (715-310 лок: 103)