Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Топола за 2022 годину

Скупштина општине Бачка Топола на својој седници одржаној дана 29.07.2022.год. је по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-11-7009/2022-14 од дана 26.07.2022. год.  усвојила Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Бачка Топола за 2022. годину који се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“ као и на www.бтопола.орг.рс.

Годишњи програм>>