Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Топола за 2020 годину

Скупштина општине Бачка Топола на својој седници одржаној дана 01.10.2020.год. је по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-11-6380/2020-14 од дана 04.09.2020. год.  усвојила Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Бачка Топола за 2020. годину који се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“ као и на www.бтопола.орг.рс.

Годишњи програм>>

Закључак>>