Општинско веће

+ Чланови општинског већа

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и седам чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Надлежност Општинског већа:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 7. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 8. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 9. утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на  одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом;
 10. одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
 11. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;
 12. предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
 13. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине
 14. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 15. поставља општинског правобраниоца;
 16. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са одбрамбеним припремама аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
 17. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 18. образује жалбену комисију;
 19. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 20. информише јавност о свом раду; 
 21. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 22. врши и друге послове, у складу са законом и Статутом.

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа.