Служба буџетске инспекције

Годишњи програм и план рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за 2021. годину>>

Сагласност на програм>>


Годишњи програм рада буцетске инспекције Општине Бачка Топола за 2020. годину>>


Програм и план рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за 2019. годину>>

Сагласност на план>>


Измене и допуне годишњег програма рада буџетске инспекције за територију општине Бачка Топола за 2018. годину>>

Програм и план рада буџетске инспекције за територију општине Бачка Топола за 2018.годину>>

Сагласност на план>>

Контролна листа буџетске инспекције>>


Буџетски инспектор:

Станко Жужана  рођена је 02. фебруара 1963. године у Суботици. Основну школу је похађала у Старој Моравици. По завршетку средње економске школе, школовање је наставила на Економском факултету у Суботици и дипломирала је 1985. године. Радила је у привредним друштвима “Мебло” Стара Моравица и ,,Митекс,, Стара Моравица, на књиговодственим, финансијским , увозно- извозним и правним руководећим пословима и стекла радно искуство од 25 година .

Знање и искуство у функционисању буџетског система као и у писању и обрачуну пројеката стекла је као директор ДЛОМР “Оттхон” Ст.Моравица - мандатни период од 4 године, а више од две године као директор Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош .

Поседује већи број сертификата за одређена стручна знања, међу којима се налази и сертификат за овлашћеног рачуновођу и руководиоца финансијског управљања и контроле.

Удата је и мајка двоје одрасле деце.

Решењем Председника општине Бачка Топола је постављена за буџетског инспектора 12.октобра 2016. године.

Као буџетски инспектор посвећена је првенствено активностима на едуковању свих корисника јавних средстава. Сматра да циљ и сврха рада инспекције не сме да буде само кажњавање, него пре свега указивање на пропусте и заједничко изналажење најповољнијег решења насталих проблема, а у циљу повећања транспарентности трошења буџетских средстава општине. За такав начин рада основу налази у Закону о инспекцијском надзору и Уредби о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.

Редован инспекцијски надзор се врши по Програму и плану рада буџетске инспекције за територију општине Бачка Топола, који доноси Председник општине, по прибављеној сагласности Министарства финансија- Сектора за контролу јавних средстава.

Ванредан инспекцијски надзор се врши по указаној хитној потреби, по пријави грађана или информација из других извора.

Надлежност буџетске инспекције локалних самоуправа одређена је чланом 85.став 3. Закона о буџетском систему .

Функција службе за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе је инспекцијска контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката дефинисаних Законом.

Контакт: Бачка Топола, Маршал Тита 30.

Телефон: 024/715-310 ; 064-862-4470 ; 063-510-709

Е-маил: zuzana.stanko@btopola.org.rs