Zaštitnik građana

Мilаdin Nеšić rоđеn је 03. nоvеmbrа 1958. gоdinе u Stаrој Моrаvici. Оsnоvnu škоlu pоhаđао u Stаrој Моrаvici i Pаčiru. Gimnаziјu је pоhаđао u Bаčkој Тоpоli а Prаvni fаkultеt u Nоvоm Sаdu zаvršiо 1981. gоdinе. Rаdiо u višе privrеdnih društаvа (,,Nivа,, Nоvi Sаd, ,,Мitеks,, Stаrа Моrаvicа, ,,Меdisаn hоlding,, Nоvi Sаd), kао dirеktоr sеktоrа ili gеnеrаlni dirеktоr.

U pеriоdu 1986.-1989. sеkrеtаr Skupštinе оpštinе Bаčkа Тоpоlа. Оbаvlјао višе јаvnih i društvеnih funkciја i pоsеduје vеći brој cеrtifikаtа zа оdrеđеnа stručnа znаnjа. Оžеnjеn, оtаc dvоје dеcе.

Kао Zаštitnik grаđаnа оpštinе Bаčkа Тоpоlа pоsvеćеn svim аktivnоstimа nа plаnu unаprеđеnjа lјudskih, grаđаnskih i mаnjinskih prаvа tе učеstvuје u еdukаtivnim аktivnоstimа nа оvоm plаnu. Јеdаn оd iniciјаtоrа оsnivаnjа Udružеnjа lоkаlnih оmbudsmаnа Srbiје u kојеm је člаn prеdsеdništvа.


Ovaj organ počeo je sa radom u Opštini Bačka Topola od 01.04.2003.godine i po tome je opština Bačka Topola prva u Republici Srbiji. Zaštitnik građana po sada važećoj Odluci o zaštitniku građana (,,Sl. List Opštine Bačka Topola,, broj:6/09), koja je doneta od strane Skupštine opštine Bačka Topola dana 28. maja 2009. godine, ustanovljen je kao nezavisan i samostalan organ koji štiti prava građana i kontroliše rad opštinske uprave, posebnih organizacija i službi opštine Bačka Topola, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Bačka Topola a kojima su poverena javna ovlašćenja. Postupak pre Zaštitnikom građana nije javan.

Zaštitnika građana postavlja skupština opštine Bačka Topola na mandatni period od 5 godina prema uslovima propisanim Odlukom.

Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda.

Pod pojmom građanin, u smislu navedene odluke podrazumevaju se fizička lica, domaći i strani državljani, lice bez državljanstva, kao i domaća i strana pravna lica o čijim pravima i obavezama odlučuju organi uprave.

Zaštitniku građana mogu se obratiti građani u svakom slučaju kada smatraju da im je neko pravo povređeno. U slučaju da se radi o nadležnosti Zaštitnika građana Republike Srbije ili Pokrajinskog ombudsmana, Zaštitnik građana za teritoriju opštine Bačka Topola će sarađivati sa istima po pitanju zaštite prava.

Zaštitniku građana se mogu obratiti građani i u svim slučajevima kada imaju određena pitanja ili nejasnoće u vezi sa ostvarivanjem svojih prava u kom slučaju će ih zaštitnik građana uputiti na koji način da svoja prava ostvare.


 + Udruženje lokalnih ombudsmana Srbije >>


Kontakt: Bačka Topola, Maršal Tita 30.

Telefon: 024/715-310

E-mail: nesic.miladin@btopola.org.rs

Radno vreme u Bačkoj Topoli:

- U sedištu u kancelariji u Bačkoj Topoli radnim danima i to utorak, sreda, četvrtak u vremenu od 10.00 do 14.00 časova

U Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bačka Topola i to:

- Pačir. svaki prvi ponedeljak u mesecu od 9.00 do 11.00 časova

- Karađorđevo, svaki drugi ponedeljak u mesecu od 9.00 do 11.00 časova

- Stara Moravica, svaki prvi petak u mesecu od 9.00 do 11.00 časova

- Bajša, svaki drugi petak u mesecu od 9.00 do 11.00 časova

- Panonija, svaki drugi petak u mesecu od 11.00 do 13.00 časova

- Novo Orahovo, svaki treći petak u mesecu od 9.00 do 11.00 časova

- Gunaroš, svaki četvrti petak u mesecu od 9.00 do 11.00 časova

 Za prijem se ne treba posebno najaviti. U hitnim, izuzetno opravdanim,  slučajevima građani se mogu obratiti i van navedenog vremena.


Program i plan rada zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2019. godinu >>

Izveštaj o radu zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2018. godinu >>

 

Program i plan rada zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2018. godinu >>

Izveštaj o radu zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2017. godinu >>

 

Program i plan rada zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2017. godinu >>

Izveštaj o radu zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2016. godinu >>

 

Program i plan rada zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2016. godinu >>

Izveštaj o radu zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2015. godinu >>

 

Program i plan rada zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2015. godinu >>

Izveštaj o radu zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2014. godinu >>

 

Program i plan rada zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2014. godinu >>

Izveštaj o radu zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2013. godinu >>

 

Program i plan rada zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2013. godinu >>

Izveštaj o radu zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2012. godinu >>

 

Program i plan rada zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2012. godinu >>

Izveštaj o radu zaštitnika građana za teritoriju opštine Bačka Topola za 2011. godinu >>