Urbanistički projekat

Urbanistički projekat urbanističko - arhitektonska razrada lokacije na katastarskim parcelama, broj 2782, 2783/1, 2783/2, 2784, 2785, 2786, 2787 i 2788 sve u K.O. Bačka Topola - Perutnina Ptuj

Preuzmi urbanistički projekat>>

Preuzmi potvrdu>>


Urbanistički projekat, urbanističko - arhitektonska razrada lokacije na katastarskoj parceli broj 2885 k.o. Bačka Topola, Potes Zajac duž - Izgradnja kompleksa farme za uzgoj živina, broj E-02/22-UP

Preuzmi urbanistički projekat>>

Preuzmi potvrdu>>


Urbanistički projekat urbanističko - arhitektonska razrada lokacije na katastarskim parcelama broj 1811, 1812, 1813, 1814 i 1815 K.O. Bačka Topola

Preuzmi urbanistički projekat>>

Preuzmi potvrdu>>


Urbanistički projekat za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa-Gebi

Preuzmi potvrdu>>

Preuzmi urbanistički projekat>>


Urbanistički projekat E-81/18-UP "Orahovo" D.O.O. Novo Orahovo K.P. 2793/1 K.O. Novo Orahovo

Preuzmi potvrdu>>

Preuzmi urbanistički projekat>>


Urbanistički projekat za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa

Preuzmi potvrdu >>

Preuzmi dokumente >>


Projekat za izgradnju samoslužne autoperionice

Preuzmi plan >>

Preuzmi potvrdu >>


Urbanistički projekat auto kampa

Preuzmi urbanistički projekat >>


Urbanistički projekat fudbalske akademije u Bačkoj Topoli

Preuzmi urbanistički projekat >>