Rešenje o davanju saglasnosti na cenu komunalne usluge snabdevanje toplotnom energijom JP "Komgrad" Bačka Topola