Skupština opštine

Skupštinа оpštinе је nајviši оrgаn Оpštinе kојi vrši оsnоvnе funkciје lоkаlnе vlаsti, utvrđеnе Ustаvоm, zаkоnоm i Stаtutоm.

Skupštinu оpštinе činе оdbоrnici kоје birајu grаđаni nа nеpоsrеdnim izbоrimа, tајnim glаsаnjеm, u sklаdu sа Zаkоnоm i Stаtutоm. Skupštinа оpštinе imа 35 оdbоrnikа. Оdbоrnici sе birајu nа čеtiri gоdinе.

Skupštinа оpštinе u sklаdu sа zаkоnоm:

 1. donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
 2. donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 3. utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 4. donosi plan razvoja Opštine, planske dokumente javnih politika, srednjoročne planove i druge planske dokumente, u skladu sa zakonom;
 5. donosi prostorni i urbanistički plan Opštine;
 6. donosi propise i druge opšte akte iz nadležnosti opštine;
 7. bira i razrešava lokalnog ombudsmana;
 8. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 9. obrazuje i uređuje organizaciju i rad organizacija i službi za potrebe Opštine;
 10. osniva javna preduzeća i društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa u skladu sa zakonom i ovim statutom, daje saglasnost na zakonom određene opšte i druge pravne akte i radnje javnog preduzeća, odnosno društva kapitala,radi zaštite opšteg interesa;
 11. osniva ustanove i organizacije u oblasti, predškolskog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja i kulture od značaja za opštinu i za pripadnike svih nacionalnih zajednica, socijalne zaštite, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, omladine, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
 12. imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom;
 13. imenuje i razrešava upravni odbor, nadzorni odbor i direktora ustanove, organizacije i službe čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa zakonom;
 14. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 15. postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
 16. bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća;
 17. imenuje i razrešava glavnog urbanistu;
 18. imenuje Izbornu komisiju za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine, u skladu sa zakonom
 19. usvaja Kadrovski plan;
 20. uređuje uslove i način obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti, osniva javna preduzeća za obavljanje komunalne delatnosti, odnosno poverava obavljanje tih delatnosti društvu kapitala ili preduzetniku,propisuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mere za njihovo sprovođenje;
 21. donosi godišnje i srednjoročne programe uređivanja građevinskog zemljišta;
 22. donosi lokalnu stambenu strategiju u skladu sa Nacionalnom stambenom strategijom, akcioni plan za njeno sprovođenje i programe stambene podrške, može osnovati javnu stambenu agenciju u skladu sa zakonom, kao i pravno lice za obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti stanovanja;
 23. uređuje korišćenje poslovnog prostora koji je u javnoj svojini Opštine,uređuje visinu zakupnine poslovnog prostora i vrši druge poslove u vezi sa korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa zakonom i drugim aktima Opštine;
 24. uređuje kriterijume i postupak davanja stanova u zakup i njihove kupovine;
 25. propisuje visinu zakupnine za korišćenje stambenih zgrada, stanova i garaža u javnoj svojini Opštine;
 26. bliže uređuje korišćenje, održavanje i upravljanje stvarima u javnoj svojini Opštine;
 27. uređuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza putnika;
 28. donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i interesima i specifičnostima Opštine i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 29. donosi godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje protiverozione mere i njihovo sprovođenje, odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
 30. donosi program razvoja turizma u skladu sa Strategijom; utvrđuje visinu boravišne takse na teritoriji Opštine;
 31. donosi lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na nivou Opštine i obrazuje stalno radno telo za praćenje sprovođenja lokalnog akcionog plana;
 32. donosi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, uređuje držanje i zaštitu domaćih životinja i kućnih ljubimaca, u skladu sa zakonom;
 33. donosi operativni plan za vode II reda, određuje mesto i način korišćenja vode za rekreaciju, uključujući i kupanje;
 34. donosi akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade na teritoriji Opštine;
 35. donosi program i plan energetske efikasnosti;
 36. odlučuje o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine, kao io prenosu prava svojine na drugog nosioca prava javne svojine;
 37. odlučuje o ulaganju stvari u javnoj svojini Opštine i prava u kapital javnog preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač, u skladu sa zakonom;
 38. odlučuje o davanju koncesije kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Opštine, daje saglasnost na koncesioni akt;
 39. daje saglasnost i usvaja predlog projekta javno-privatnog partnerstva, daje saglasnost na nacrt javnog ugovora u projektu javno-privatnog partnerstva i daje ovlašćenje predsedniku Opštine da potpiše javni ugovor u ime Opštine;
 40. donosi odliku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštiteopšte namene na teritoriji opštine;
 41. obrazuje Štab za vanredne situacije, donosi plan i program razvoja sistema zaštite i spasavanja;
 42. donosi procenu ugroženosti i plan zaštite spasavanja u vanrednim situacijama;
 43. obrazuje robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu;
 44. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;
 45. utvrđuje visinu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
 46. donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
 47. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 48. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
 49. osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
 50. podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
 51. predlaže Vladi Republike Srbije utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju u korist Opštine;
 52. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 53. razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
 54. odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, humanitarnim i drugim organizacijama;
 55. informiše javnost o svom radu;
 56. pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije ili autonomne pokrajine kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
 57. organizuje službu pravne pomoći građanima;
 58. uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
 59. utvrđuje praznik Opštine;
 60. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
 61. uređuje postupak, uslove i kriterijume za dodeljivanje javnih priznanja koje dodeljuje Opština i odlučuje o dodeli javnih priznanja
 62. odlučuje o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta;
 63. razmatra i usvaja izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
 64. razmatra izveštaje Saveta za međunacionalne odnose;
 65. razmatra izveštaj o radu lokalnog ombudsmana,
 66. razmatra godišnji izveštaj glavnog urbaniste o stanju u prostoru
 67. usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: Etički kodeks);
 68. donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
 69. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.