Községi képviselő-testület

A Községi Képviselő-testület a legfelsőbb szerv, mely a helyi önkormányzat alapvető feladatkörét látja el, az Alkotmánnyal, a törvénnyel és e Statútummal összhangban. A Községi Képviselő-testület a legfelsőbb szerv, mely a helyi önkormányzat alapvető feladatkörét látja el, az Alkotmánnyal, a törvénnyel és e Statútummal összhangban.

Községi Képviselő-testületet, a törvénnyel és e Statútummal összhangban, a polgárok által titkos szavazással, közvetlenül megválasztott képviselők alkotják. Községi Képviselő-testületnek 41 képviselője van.

A Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban:

 1. meghozza a Község Statútumát és a Községi Képviselő-testület Ügyrendjét;
 2. meghozza a költségvetést és elfogadja a költségvetés zárszámadását;
 3. megállapítja a Község bevételi forrásainak kamatlábait, valamint a helyi díjak és illetékek mértéke meghatározásának módját és mércéit;
 4. benyújtja a Község területe megalapítási, megszüntetési vagy módosítási eljárásának indítványozását;
 5. meghozza a Község és bizonyos tevékenységek fejlesztési programját;
 6. meghozza a területi tervet, a településrendezési terveket, emellett szabályozza az építési telkek használatát;
 7. előírásokat és más általános aktusokat fogad el;
 8. községi szintű vagy a község egy részén meghirdetett népszavazást ír ki, állást foglal a polgári kezdeményezések javaslataival kapcsolatban és megállapítja az önkéntes járulékról szóló határozati javaslatokat;
 9. a Statútum által megállapított szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, emellett ellenőrzi ezek munkáját;
 10. kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, szervezetek és szolgálatok igazgató és felügyelő bizottságát, igazgatóit és jóváhagyja ezek alapszabályait, a törvénnyel összhangban;
 11. megválasztja és felmenti a Községi Képviselő-testület elnökét és elnökhelyettesét;
 12. hivatalba helyezi és felmenti a Községi Képviselő-testület titkárát és ennek helyettesét;
 13. megválasztja és felmenti a Községi elnököt, s ennek javaslatára megválasztja a Községi elnök-helyettest, valamint a Községi Tanács tagjait;
 14. megállapítja a község területén kiszabott díjak és más helyi illetékek mértékét, melyek a községet a törvény szerint megilletik;
 15. megállapítja az építési terület rendezésére és használatára kiszabott díj mértékét;
 16. meghozza a Község nyilvános adósságvállalásáról szóló aktust, a közadósságokat szabályzó törvénnyel összhangban;
 17. ingatlanbeszerzés céljából éves programot hoz a Község szervei szükségleteinek kielégítésére, a Szerb Köztársaság kormányának jóváhagyásával és elindítja ezen ingatlan kisajátítását az illetékes szerveknél;
 18. meghatározza a vendéglátó-ipari, kereskedelmi és kisipari létesítmények munkaidejét;
 19. véleményt ad a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervről;
 20. állandó és időnként összeülő munkatestületeket alakít az illetékességébe tartozó kérdések megvitatására;
 21. elindítja a helyi önkormányzat jogát sértő, a Szerb Köztársaság vagy Vajdaság Autonóm Tartomány által meghozott törvény vagy más általános aktus alkotmányosságának és törvényességének vizsgálatára irányuló eljárást;
 22. megvitatja és jóváhagyja a költségvetés felhasználóinak jelentését;
 23. dönt a városokkal és községekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel való együttműködésről és társulásról;
 24. tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról;
 25. jóváhagyja a Község nevének, címerének és más jelképének használatát;
 26. megvitatja és elfogadja a Község által alapított, vagy ennek többségi tulajdonát képező közvállalatok, intézmények és más közszolgálatok munkájáról szóló évi jelentéseket;
 27. megvitatja a polgári jogvédő évi jelentését a Község területén szavatolt emberi és kisebbségi jogok megvalósításáról;
 28. megvitatja a Nemzetek Közötti Viszonyok Tanácsának jelentéseit;
 29. elfogadja a hivatalnokok viselkedési kódexét;
 30. intézkedéseket foganatosít és ajánlatokat fogad el az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartásának előmozdítására;
 31. ellátja a törvényben és e Statútumban meghatározott egyéb teendőket is és
 32. véleményezi a helyi önkormányzat érdekeivel kapcsolatos törvényeket.