Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за привремено складиштење и претовар отпада нa кaтaстaрскoj пaрцeли брoj 1776/6 к. o. Бaчкa Toпoлa