План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи

Преузми материјал>>

Република Србија,  Општина Бачка Топола, Општинска управа Бачка Топола, Оделјење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине комунално- стамбене послове и привреду, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)  и са чланом 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања,  („Службени гласник РС”,  број 64/2015 ), оглашава излагање Материјала за рани јавни увид и то: ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО  БЛОКА 2 У  БАЧКОЈ ТОПОЛИ, у следећем тексту:

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ЗА ДЕО БЛОКА 2 У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

            Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за део блока 2 у  Бачкој  Тополи“ , објављена је у Службеном листу општине Бачка Топола  број: 6/2017.

Рани јавни увид Матерјала Плана деталјне регулације за део блока 2 у  Бачкој  Тополи је  у трајању од 15 дана и одржаће се од 18. 10.  до 2. 11. 2017. године, у просторијама, Услужног центра Општинске управе Бачка Топола, односно и са  објавом истог на интернет страници   јединице локалне самоуправе Бачка Топола.

                Општинска управа Оделјење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине комунално- стамбене послове и привреду,    организује рани јавни увид у цилју упознавања јавности са општим цилјевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.

Материјал за рани јавни увид (текстуални и графички део) Плана деталјне регулације за део блока 2 у  Бачкој Тополи, израђен је од стране: „ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ –НОВИ САД“ под бројем: Е-2632 од октобра 2017. године, и доступан је у наведеном термину у Услужном центру Општинске управе Бачка Топола, М. Тита бр.30, као и на: www.btopola.org.rs

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишлјење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити своје евентуалне примедбе и сугестије у писаној форми Оделјењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине комунално- стамбене послове и привреду,  општинске управе Бачка Топола  М.Тита бр.30, у току трајања раног јавног увида, закучно са 2. 11. 2017. године.       Примедбе и сугестије правних и физичких лица које се евидентирају  могу утицати на предложено планско решење.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,  УРБАНИЗАМ,    ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КОМУНАЛНО- СТАМБЕНЕ   ПОСЛОВЕ И ПРИВРЕДУ

   ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА  ТОПОЛА