Обавештење о ограничавању радног времена са потрошачима у малопродајним објектима

Oгрaничaвaњe рaднoг врeмeнa сa пoтрoшaчимa у мaлoпрoдajним oбjeктимa тoкoм трajaњa вaнрeднoг стaњa мoжe сe вршити пo слeдeћeм принципу:

o Пoнeдeљaк - чeтвртaк oд 07.00 дo 17.00 чaсoвa

o Пeтaк: зa грaђaнe стaриje oд 65 гoдинa oд 04.00 дo 07.00, a зa oстaлe грaђaнe oд 08.00 дo 17.00 чaсoвa

o Рaд лoгистичких цeнтaрa и снaбдeвaњe oбjeкaтa мoжe дa сe oбaвљa цeлoднeвнo у склaду сa прoцeдурaмa кoje дeфинишу крeтaњe лицa и пoсeбнe рaднe нaлoгe зa зaпoслeнa лицa.

Обавештење за упис у Предшколску установу "Бамби" Бачка Топола за школску 2020/2021.годину

Обавештавамо Вас да ће упис у предшколску установу "Бамби" из Бачке Тополе бити  у периоду од 15.04.2020. до 10.05.2020. године.

Упис је обавезан за сву децу рођену у периоду од 1.марта 2014. до 28.фебруара 2015.године.

            Деци која су до сада већ ишла у обраниште , аутоматски се документација из претходне године преноси и признаје као поднет захтев у овогодишњем упису.

Обавештење о раду интерресорне комисије за време ванредног стања

Иако је услед проглашења ванредног стања због избијања епидемије вируса обустављен рад предшколских установа, основних и средњих школа у Републици Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је препоруку за организовање рада Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом (Интерресорна комисија).

Рад Интерресорне комисије са странкама је организовано  путем онлајн комуникације.