Стална радна тела

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишЉење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обавЉају друге послове утврђене овим Статутом и Пословником Скупштине општине.
 
Стална радна тела Скупштине општине су Комисије и то:

 1. Комисија за буџет и финансије,
 2. Комисија за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине,
 3. Комисија за поЉопривреду и задругарство,
 4. Комисија за развој привреде, мале привреде и приватно предузетништво,
 5. Комисија за развој општине,
 6. Комисија за избор и именовање,
 7. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине,
 8. Комисија за представке и жалбе,
 9. Комисија за образовање, културу и развој информатике
 10. Комисија за здравство, друштвену бригу о деци, социјалну заштиту и заштиту породице, и
 11. Комисија за омладину и спорт.

Поред сталних радних тела Скупштина општине оснива и посебна радна тела:

 1. Савет за младе,
 2. Савет за равноправност полова.
 3. Савет за међунационалне односе

Услове за рад посебних радних тела и обавЉање стручних и административно-техничких послова обезбеђује Општинска управа