Процене утицаја пројеката на животну средину

+ 1.1 - Захтев за одлучивање  о потреби  процене  утицаја пројекта на ж.с. (.доц)

+ 1.2 - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на ж.с. (.доц)

+ 1.3 - Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на ж.с. (.доц)

+ 2.1 - Захтев за одлучивање  о потреби  процене  утицаја затеченог стања пројекта на ж.с. (.доц)

+ 2.2 - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања пр. на ж.с.(.доц)

+ 2.3 - Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на ж.с.(.доц)

+ 3.1 - Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја пројекта на ж.с (.доц)

+ 3.2 - Захтев за ажурирање постојеће студије о процени утицаја пројекта на ж.с.(.доц)

Преузмите Упутство за уплату таксе (ПДФ)

Попуњени обрасци захтева предају се на шалтеру писарнице, улица Маршала Тита бр. 30. Уз захтев је, поред  прописане пропратне документације, потебно предати и доказ о уплати републичке административне таксе.