Просветна инспекција

Просветни инспектор: Елеонора Мартиновић

Телефон: 024/715-310 , локал:114

е-маил: елеонора.мартиновиц@бтопола.орг.рс

Бачка Топола, Маршала Тита 30

 

Стратешки план инспекцијског надзора:

-Стратешки план

 

Годишњи и оперативни план инспекцијског надзора:

-План 2021

 

Годишњи извештај о раду:

-Извештај 2019

 

Контролне листе:

-Контролне листе