Локални регистар извора загађивања

Како се достављају подаци за локални регистар извора загађивања?

У скалду са Правилником којим је прописана методологија вођења локалног регистра, обрасце, које можете преузети на овој страници (Образац 1, Образац 2, Образац 3, Образац 4 и Образац 5), треба попунити уз помоћ рачунара.

Један комплет попуњених образаца се доставља у електронској форми, без потписа и овере, на емаил адресу александра.певец@бтопола.орг.рс

Један комплет попуњених и одштампаних образаца доставља се на Шалтеру Писарнице, улица Маршала Тита бр. 30. Одштампани обрасци треба да буду потписани, оверени и укоричени у јединствени документ.

За додатне информације можете се обратити инспектору за заштиту животне средине, Александра Певец, тел: 024/715-310, локал 113

Преузмите обрасце за локални регистар извора загађивања:

+ Образац 1 - Општи подаци и сировине (.xлс)

+ Образац 2 - Емисије у ваздух (.xлс)

+ Образац 3 - Емисије у воде (.xлс)

+ Образац 4 - Емисије у тло (.xлс)

+ Образац 5 - Управљање отпадом (.xлс)
 

Преузмите прописе којима је регулисано вођење и обавеза достављања података за Локални регистар извора загађивања:

+ Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС)

+ Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. гласник РС", бр. 91/2010 и 10/2013)

+ Прлог 1 - списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за национални (Листа 1) и локални (Листа 2) регистар

+ Прилог 2 - списак загађујућих материја

+ Прилог 3 - ВАЗДУХ - загађујуће материје по делатностима

+ Прилог 4 - ВОДЕ  загађујуће материје по делатностима